Paasang 2017 2Paasmaandag 17 april organiseert het Ermelo’s MannenKoor een paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo. De aanvang van deze traditionele paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend. De voorganger is ds. G. Bikker. Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Ab Weegenaar en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano. Een vrouwenkoor, bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK verlenen ook dit jaar weer hun medewerking. Tevens zullen Irene Dekker-Eijgendaal (fluit) en Anneke Bruinink-Schram (pauken) deze paaszang muzikaal ondersteunen. De toegang is gratis. Er zal echter wel een collecte worden gehouden voor een goed doel. De opbrengst van de collecte wordt dit jaar besteed aan “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”.


 

vergadering 2017Het weer was goed toen de mannen van het Ermelo’s MannenKoor zich op weg begaven naar de algemene ledenvergadering, welke op maandagavond 13 maart plaatsvond in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Rond 19.30 uur druppelden de eersten binnen en tegen 20.00 uur de laatste. Enkele leden hadden zich afgemeld, evenals de beschermheer. Even na 20.00 uur opende de voorzitter Arnold Wijnsma de vergadering. Met één aanvulling op de agenda werden de eerste 5 agendapunten zonder verdere op- en/of aanmerkingen afgehandeld en kwamen de financiën in agendapunt 6, 7 en 8 aan de orde. Dankzij een goede toelichting van de penningmeester, welke alle leden vooraf hadden ontvangen, waren er ook bij deze punten weinig vragen. Een enkele toelichting bleek voldoende om bij de aanwezige leden de handen stevig op elkaar te krijgen toen de commissie kascontrole voorstelde om het bestuur decharge te verlenen omtrent het financiële beleid en de penningmeester te bedanken voor zijn inzet. Ook een voorgestelde contributieverhoging werd zonder al te veel commentaar door de leden aangenomen. Het extra ingelaste agendapunt leverde het nodige commentaar op, waarvan het bestuur heeft toegezegd dit nader te bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Vervolgens was het agendapunt “bestuursverkiezing” aan de orde. Conform het rooster van aftreden traden drie bestuursleden af, waarvan er één zich wederom herkiesbaar stelde. Voor de twee afgetreden bestuursleden stelde het bestuur een tweetal nieuwe kandidaten voor en vroeg de aanwezige leden om hen te benoemen in de vacatures. Unaniem waren de aanwezige leden het hiermee eens en daarmee is het bestuur tot de volgende algemene ledenvergadering weer compleet. Tot slot werd er nog gebruik gemaakt van de rondvraag door enkele leden. Tijdens de sluiting deelde de voorzitter nog mede dat alle aanwezige leden nog een consumptie, op kosten van het EMK, mochten nuttigen. Tegen 22.30 uur was de zaal nagenoeg leeg, op enkele “diehards” na, die deden niet veel later alsnog het licht uit.


 

EMK loterijVanaf de nieuwjaarsreceptie tot aan het zomerreces verzorgt de EMK-loterijcommissie wekelijks een loterij. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede van de begrotingspost “consumpties” t.b.v. de leden. Tot op heden is het de loterijcommissie gelukt om alle prijzen via sponsoring bijeen te vergaren zodat er (bijna) geen uitgaven zijn. Ook diverse leden stellen prijzen beschikbaar. Iedere oefenavond worden, voor het begin van de pauze, de winnende loten getrokken en kunnen de winnaars een keuze maken uit een arsenaal van prijsjes. Tijdens de grote loterij, als onderdeel van de EMK-nieuwjaarsreceptie, zijn er grotere prijzen te winnen. Ook deze prijzen worden allemaal gesponsord. Het aantal prijzen was afgelopen jaar maar liefst 56. Voor de nieuwjaarsreceptie van 2018 is de loterijcommissie direct gestart met het verzamelen van prijzen. Hiervoor hebben zij inmiddels alweer 36 prijzen bijeen, inclusief de nodige toezeggingen. De EMK-loterijcommissie….. een lot uit de loterij?


 

Nieuwjars bijeenkomst 2017Dit jaar had de nieuwjaarsbijeenkomst van het EMK de thema’s “Van oud naar nieuw” en “Klaar voor het nieuwe jaar”. Evenals vorig jaar hadden de organisatoren Joop van de Heuvel en Rein Adams het bedrijfsrestaurant Bon Appétit PROSON op het terrein van Blindeninstituut Sonneheerdt Ermelo hiervoor geregeld. Veel leden, al dan niet met hun partners, en de beschermheer van het EMK (burgermeester André Baars) waren aanwezig en zorgden met z’n allen voor een gezellige en ontspannen sfeer. Bij binnenkomst werd een ieder verwelkomt met een drankje. Na het openingswoord van voorzitter Arnold Wijnsma, opende Joop het buffet. Ook dit jaar weer een goed verzorgde stamppot- of Indisch buffet. Nadat een ieder was uitgegeten, was het tijd voor een tweetal optredens. Jaap Bos vertelde enkele moppen en daarna was het de beurt aan een echte “cleaning clown”. Achter de rode neus van deze cleaning clown ging Theo van den Boom schuil, die de aanwezigen wist te vermaken met een geslaagd humoristisch optreden, waar ook solo- en samenzang een onderdeel van was. Tijdens het optreden werd er veel gelachen. Volgens de organisatoren een goede rede om de cleaning clown alvast te contracteren voor volgend jaar. Vervolgens werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Deze keer maar liefst 9 leden, waarvan 5 (Arthur Broekstra, Jos Harderman, Kees Kammeraat, Chiel Sinte Maartensdijk, Jan Vosselman) die 12,5 jaar lid zijn van het EMK, 3 leden (Nol Venus, Herbert Vermeul, Pieter Loer) 25 jaar en Jan Schoonewille die maar liefst al 40 jaar lid is. Voor een ieder had de voorzitter een persoonlijke noot waarvoor hij het archief had geraadpleegd. De 9 jubilarissen kregen ieder het bijbehorende schildje en een mooi bloemstuk, wederom verzorgd door Frouwkje Jonker. Tijd voor de grote loterij. Maar liefst 56 prijzen had de loterijcommissie dit jaar weer bijeen gesprokkeld. De winnende loten werden getrokken door Dineke Weegenaar, waarbij de één meer geluk had dan de ander. De winnaar van de 1e prijs (lang weekend of midweek in het appartement van Willem en Ina Ros) werd gewonnen door de 40-jarige jubilaris Jan Schoonewille en zijn vrouw. Deze prachtige prijs werd dit jaar overigens voor de 16e x door Willem en Ina beschikbaar gesteld, een geweldige geste. Nadat de spanning van deze loterij was weggeëbd, gingen de eersten naar huis. Langzaam maar zeker liep de zaal leeg, de diehards deden het licht uit.


 

2017Muzikaal was het Ermelo’s MannenKoor voor het eerst te beluisteren tijdens de paaszang op maandag 28 maart. Het EMK opende het programma. Afwisselend was er ook ruimte voor samenzang en een bijdrage van de werkgroep Bulgarije en Oeganda. Bert Elbertsen begeleidde het EMK op piano waarvan enkele liederen samen met Cas Buma op hobo. De samenzang werd begeleid door Wim Kroon op het orgel. Na de collecte was het de beurt aan Ivo Buma die liet horen dat hij al prachtig piano kan spelen. Een warm applaus viel hem hiervoor ten deel. Voordat het EMK hun laatste lied zong en de paaszang werd afgesloten met samenzang nam de voorzitter Arnold Wijnsma nog eenmaal het woord en legde de aanwezigen uit dat dit de laatste paaszang van Wiebren als EMK-dirigent was en hij dit niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan. Hij bedankte Wiebren voor alle jaren als dirigent van het Ermelo’s MannenKoor. Vanwege de halve marathon van Ermelo, kon op zaterdag 23 april de samenzang met ouderen van Ermelo niet doorgaan. Alle wegen rondom de Maranathakerk waren afgesloten. Ook de medewerking aan de dodenherdenking in Ermelo vond geen doorgang. Miscommunicatie was hiervan de oorzaak. Zaterdag 18 juni was het EMK één van de ongeveer 100 deelnemers tijdens Fête de la Musique. Met een tweetal optredens (om 11.00 uur en om 14.00 uur) wist het EMK de aanwezigen dusdanig te boeien, dat hen met regelmaat een applaus ten deel viel. Voor deze gelegenheid had het EMK hun smoking verruild voor een spijkerbroek, een wit T-shirt en een zwart overhemd. Een casual outfit dat zeker niet misstond. Voor dirigent Ab Weegenaar was dit zijn 1e optreden met het EMK. Na het zomerreces is het zangseizoen 2016 – 2017 gestart op maandag 29 augustus. Er werd direct geoefend voor het kerstconcert 2016. Voor dit kerstconcert vonden er echter nog diverse optredens plaats. Zo werd er op zondag 2 oktober medewerking verleend aan de Eredienst op Sonnevanck en op woensdag 26 oktober aan een zangavond in de Opstandingskerk van ‘s Heeren Loo. Beide optredens werden zeer gewaardeerd door de aanwezigen, gezien het applaus als blijk daarvan. Ook heeft het EMK acte de présence gegeven bij een concert in de koepel van het dolfinarium in Harderwijk, georganiseerd voor de Stichting Vrienden van St Jansdal Ziekenhuis. Deze stichting doet ieder jaar zijn best donaties te verkrijgen om bijzondere investeringen te doen voor haar patiënten in het ziekenhuis. Een zeer afwisselend programma waarbij het EMK tweemaal heeft opgetreden. Wegens verplichtingen elders werden de honneurs van dirigent Ab Weegenaar deze keer waargenomen door Wiebren Buma. Even terug van weggeweest en ……. het ging als vanouds. Van het kerstconcert op 17 december hebben de aanwezigen in een goed gevulde Immanuelkerk genoten, was de mening van velen na afloop. Onder leiding van de dirigent Ab Weegenaar en met de medewerking van de sopraan Daphne Visser, Evelyn Heuvelmans (hobo) Olivier Bruning (fluit), het Harderwijks Strijkorkest (o.l.v. Renée Klaassen) en de muzikale begeleiders Erik-Jan van der Hel (vleugel, orgel en kistorgel) en Wim Kroon (orgel) was het een gevarieerd en geslaagd kerstconcert dat klonk als een (kerst)klok. Het jaar werd afgesloten op 24 december, toen het EMK medewerking verleende aan de kerstavonddienst in de Westerkerk. Wat gebeurde er nog meer in 2016? Een druk bezochte EMK-nieuwjaarsbijeenkomst, met als thema “ontmoeten en begroeten” in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Een geslaagde avond met een leuk programma waarbij de aanwezigen verrast werden door een optreden van de goochelaar Tel Smit, men kon genieten van een stamppot- of Indisch buffet, er 5 jubilarissen werden gehuldigd en er tot slot een grote loterij werd georganiseerd met vele mooie prijzen. Op woensdagavond 30 maart vond de slotbijeenkomst van de Rabobank Randmeren Clubkas Campagne plaats in de Dialoog. Dit jaar deden 150 clubs mee aan de Clubkas Campagne. Dankzij de steun van velen, waarvoor onze hartelijke dank, viel het Ermelo’s MannenKoor dit jaar € 747,00 ten deel. Een mooi bedrag waarmee het EMK derde is geworden in Ermelo. Zaterdag 7 mei vond weer de jaarlijkse EMK-bloemen- en plantenmarkt plaats, die op alle fronten zonnig mag worden genoemd. Mooi weer, een stralend aanbod, het humeur van de EMK-verkopers was opperbest, alle kopers waren tevreden en de opbrengst was buitengewoon goed te noemen. Kortom, een zeer geslaagde dag met een geweldige opbrengst. Verder stond 2016 vooral in het teken van het afscheid van Wiebren en de aanstelling van een nieuwe dirigent. Na de sollicitatieprocedure heeft het bestuur alles zorgvuldig gewogen tegen de achtergrond van het functieprofiel en de beleidsuitgangspunten van het EMK en kwam hiermee tot het unanieme voorgenomen besluit om Ab Weegenaar te benoemen tot dirigent van het EMK. Tijdens de algemene jaarvergadering van het Ermelo’s MannenKoor hebben de aanwezige leden, na ampele discussie, ingestemd met het benoemingsvoorstel. Een week later heeft Ab Weegenaar het contract ondertekend en is hij op 18 april gestart. Maandagavond 9 mei is er officieel afscheid genomen van Wiebren. Echter geen definitief afscheid. Wiebren heeft het EMK toegezegd dat men altijd een beroep op hem kan doen als invaldirigent, hetgeen met beide handen is geaccepteerd. Evenals vorig jaar heeft het Ermelo’s MannenKoor hun zangseizoen 2015 – 2016 afgesloten met een gezellig samenzijn op camping “de Kriemelberg” in Ermelo. Gestart werd met een fietstocht. Uiteraard eindigde de tocht ook bij de Kriemelberg en konden de aanwezige leden en/of hun echtgenotes/partners nog wat napraten waarbij tevens een hapje en een drankje genuttigd konden worden. Ook de dirigent Ab Weegenaar en zijn vrouw waren aanwezig. De voorzitter Arnold Wijnsma sprak nog enkele woorden en wenste een ieder tot slot een fijne vakantie toe. Op 21 november werd Burgemeester André Baars, onder luid applaus van de mannen van het koor, officieel geïnstalleerd als Beschermheer van het EMK. Hoewel na het aftreden van de vorige burgemeester (Omta) door het toenmalige bestuur werd besloten dat een Beschermheer “niet meer van deze tijd was”, besloot het huidige bestuur van het EMK de representatieve functie van Beschermheer weer nieuw leven in te blazen, omdat er eigenlijk niets ouderwets aan deze functie is. De rest van het jaar waren er verder, op de reeds genoemde optredens na, geen bijzonderheden meer te melden. Alweer een jaar voorbij ……