vergadering 2017Het weer was goed toen de mannen van het Ermelo’s MannenKoor zich op weg begaven naar de algemene ledenvergadering, welke op maandagavond 13 maart plaatsvond in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Rond 19.30 uur druppelden de eersten binnen en tegen 20.00 uur de laatste. Enkele leden hadden zich afgemeld, evenals de beschermheer. Even na 20.00 uur opende de voorzitter Arnold Wijnsma de vergadering. Met één aanvulling op de agenda werden de eerste 5 agendapunten zonder verdere op- en/of aanmerkingen afgehandeld en kwamen de financiën in agendapunt 6, 7 en 8 aan de orde. Dankzij een goede toelichting van de penningmeester, welke alle leden vooraf hadden ontvangen, waren er ook bij deze punten weinig vragen. Een enkele toelichting bleek voldoende om bij de aanwezige leden de handen stevig op elkaar te krijgen toen de commissie kascontrole voorstelde om het bestuur decharge te verlenen omtrent het financiële beleid en de penningmeester te bedanken voor zijn inzet. Ook een voorgestelde contributieverhoging werd zonder al te veel commentaar door de leden aangenomen. Het extra ingelaste agendapunt leverde het nodige commentaar op, waarvan het bestuur heeft toegezegd dit nader te bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Vervolgens was het agendapunt “bestuursverkiezing” aan de orde. Conform het rooster van aftreden traden drie bestuursleden af, waarvan er één zich wederom herkiesbaar stelde. Voor de twee afgetreden bestuursleden stelde het bestuur een tweetal nieuwe kandidaten voor en vroeg de aanwezige leden om hen te benoemen in de vacatures. Unaniem waren de aanwezige leden het hiermee eens en daarmee is het bestuur tot de volgende algemene ledenvergadering weer compleet. Tot slot werd er nog gebruik gemaakt van de rondvraag door enkele leden. Tijdens de sluiting deelde de voorzitter nog mede dat alle aanwezige leden nog een consumptie, op kosten van het EMK, mochten nuttigen. Tegen 22.30 uur was de zaal nagenoeg leeg, op enkele “diehards” na, die deden niet veel later alsnog het licht uit.