woensdag 8 juli 2020
 

Algemene Ledenvergadering EMK 2017

vergadering 2017Het weer was goed toen de mannen van het Ermelo’s MannenKoor zich op weg begaven naar de algemene ledenvergadering, welke op maandagavond 13 maart plaatsvond in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Rond 19.30 uur druppelden de eersten binnen en tegen 20.00 uur de laatste. Enkele leden hadden zich afgemeld, evenals de beschermheer. Even na 20.00 uur opende de voorzitter Arnold Wijnsma de vergadering. Met één aanvulling op de agenda werden de eerste 5 agendapunten zonder verdere op- en/of aanmerkingen afgehandeld en kwamen de financiën in agendapunt 6, 7 en 8 aan de orde. Dankzij een goede toelichting van de penningmeester, welke alle leden vooraf hadden ontvangen, waren er ook bij deze punten weinig vragen. Een enkele toelichting bleek voldoende om bij de aanwezige leden de handen stevig op elkaar te krijgen toen de commissie kascontrole voorstelde om het bestuur decharge te verlenen omtrent het financiële beleid en de penningmeester te bedanken voor zijn inzet. Ook een voorgestelde contributieverhoging werd zonder al te veel commentaar door de leden aangenomen. Het extra ingelaste agendapunt leverde het nodige commentaar op, waarvan het bestuur heeft toegezegd dit nader te bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Vervolgens was het agendapunt “bestuursverkiezing” aan de orde. Conform het rooster van aftreden traden drie bestuursleden af, waarvan er één zich wederom herkiesbaar stelde. Voor de twee afgetreden bestuursleden stelde het bestuur een tweetal nieuwe kandidaten voor en vroeg de aanwezige leden om hen te benoemen in de vacatures. Unaniem waren de aanwezige leden het hiermee eens en daarmee is het bestuur tot de volgende algemene ledenvergadering weer compleet. Tot slot werd er nog gebruik gemaakt van de rondvraag door enkele leden. Tijdens de sluiting deelde de voorzitter nog mede dat alle aanwezige leden nog een consumptie, op kosten van het EMK, mochten nuttigen. Tegen 22.30 uur was de zaal nagenoeg leeg, op enkele “diehards” na, die deden niet veel later alsnog het licht uit.


 

Abonneer U vrijblijvend op onze Nieuwsbrief

Inloggen ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Klik hier voor de volledige tekst van het privacybeleid van het Ermelo’s MannenKoor.